Concredis

Algemene Voorwaarden Concredis B.V.

ten behoeve van Consultancy & Detachering

De Consultancy & Detachering verhouding kent drie partijen: de Opdrachtgever, de Gedetacheerde en het bedrijf Concredis B.V. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij de Consultancy & Detachering betrokken partijen is het volgende van belang

INLEIDING

De Consultancy & Detachering verhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de gedetacheerde en het bedrijfConcredis B.V. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij de Consultancy & Detachering betrokken partijen is het volgende van belang.Tussen de gedetacheerde en Concredis B.V. bestaat ofwel een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. De gedetacheerde wordt aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld om werkzaamheden te gaan verrichten. Tussen de opdrachtgever en Concredis B.V. bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis waarvan de gedetacheerde ter beschikking wordt gesteld. Tussen de gedetacheerde en de opdrachtgever bestaat geen (arbeids)overeenkomst.

 1. DEFINITIES

  1. In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

   1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Concredis B.V. ten behoeve van Consultancy & Detachering

   2. Gedetacheerde: een natuurlijke persoon die door tussenkomst van Concredis werkzaamheden en/of diensten verricht, of gaat verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever;

   3. Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Concredis een Overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan; 

 1. TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten, offertes en overeenkomsten tussen Concredis en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

  2. Deze Algemene Voorwaarden hebben 1 april 2022 als ingangsdatum.

  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van Concredis schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

  4. Eventuele andere inkoop- of andere voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, zijn niet van toepassing en worden door Concredis uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. VRIJBLIJVENDHEID OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

  1. Alle offertes en kostenopgaven van Concredis zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, heeft Concredis het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

  2. Een Overeenkomst tussen Concredis en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Concredis de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.

  3. Schriftelijk wordt de opdracht en Overeenkomst bevestigd met daarin:

   1. Naam opdrachtgever

   2. Aard en duur van de opdracht

   3. Functieomschrijving

   4. Naam van de Gedetacheerde

   5. Prijzen

   6. Termijnen van betaling

 1. DUUR EN EINDE OVEREENKOMST

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

  2. De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de periode of termijn waarvoor zij is aangegaan. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

  3. Opzegging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn. Is schriftelijk geen opzegtermijn overeengekomen dan geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. 

  4. De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn, worden opgezegd indien:

   1. surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;

   2. zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;

   3. een verzoek indient tot toepassing van een schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen;

   4. zijn onderneming staakt;

   5. onder curatele of bewind wordt gesteld of anderszins handelingsonbekwaam wordt; of

   6. overlijdt.

  5. Indien de situatie van artikel 4.4(a) van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet, zal Concredis de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en de Overeenkomst opzeggen. Desgewenst zal Concredis trachten een andere Gedetacheerde aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Door het ter beschikking stellen van een andere Gedetacheerde komt met de Opdrachtgever een nieuwe Overeenkomst tot stand, op welke Overeenkomst deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing zijn, behoudens tussentijdse wijziging van deze Algemene Voorwaarden.

  6. Indien één van de gevallen zoals genoemd onder artikel 4.4(b) van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet, zijn alle vorderingen van Concredis op de Opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, onverminderd de overige aan Concredis toekomende rechten op grond van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en het in de wet bepaalde.

  7. Het eindigen van de Overeenkomst in overeenstemming met het in dit artikel bepaalde leidt niet tot enig recht op schadevergoeding aan de zijde van de Opdrachtgever.

  8. De Opdrachtgever zal Concredis tijdig, maar uiterlijk één maand voor het einde van de Overeenkomst voor bepaalde tijd laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen. Hierbij zal de Opdrachtgever tevens aangeven of hij bij voortzetting of verlenging dezelfde Gedetacheerde wil behouden. 

  9. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de Overeenkomst van kracht. 

 1. UITVOERING OPDRACHT 

  1. De Opdrachtgever verstrekt aan Concredis nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Gedetacheerde alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. Concredis relateert deze door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor Consultancy & Detachering in aanmerking komende Gedetacheerde. Op die basis bepaalt Concredis naar beste kunnen welke Gedetacheerde ingevolgde de opdracht wordt voorgesteld. Binnen het hier aangeven kader is Concredis geheel vrij in de keuze van de Gedetacheerde die betreffende de opdracht wordt voorgedragen.

  2. Concredis zal zich inspannen de Gedetacheerde tijdig en overeenkomstig de opdracht(bevestiging) of Overeenkomst ter beschikking te stellen. Concredis schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Concredis de Gedetacheerde om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet langer ter beschikking kan stellen. 

  3. Bij de opdracht worden afspraken gemaakt over de arbeidsomvang en de arbeidstijden van de Gedetacheerde. De arbeids- en de rusttijden van de Gedetacheerde zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsomvang en de rust- en arbeidstijden van de Gedetacheerde voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Gedetacheerde de rechtens toegestane arbeidstijden en de afgesproken arbeidsomvang, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt.

  4. De Opdrachtgever zal de Gedetacheerde te werk stellen voor de volledige met Concredis overeengekomen arbeidsomvang. Heeft de Opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de Gedetacheerde of kan hij de Gedetacheerde niet te werk stellen, dan blijft hij voor de resterende duur van de opdracht onverkort het tarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsomvang of – bij gebreke van een duidelijke afspraak – de gebruikelijke arbeidsomvang. 

  5. De vakantie en het verlof van de Gedetacheerde worden vastgesteld in overleg tussen de Opdrachtgever, de Gedetacheerde en Concredis. De Opdrachtgever zal de Gedetacheerde in staat stellen vakantie en verlof op te nemen met inachtneming van de wet en de voor de Gedetacheerde geldende arbeidsvoorwaardenregeling. 

  6. Indien Concredis - in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de Gedetacheerde of andere redenen - een Gedetacheerde niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal Concredis zich op verzoek van de Opdrachtgever inspannen om een vervangende Gedetacheerde ter beschikking te stellen.

  7. Concredis is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de Gedetacheerde om welke reden dan ook het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten staakt.

 1. BELONING EN TARIEVEN

  1. De beloning van de Gedetacheerde wordt op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving en -eisen door Concredis vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de eventueel voor de Gedetacheerde geldende arbeidsvoorwaardenregeling. 

  2. Teneinde Concredis in de gelegenheid te stellen de juiste beloning en het tarief vast te stellen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig voor aanvang van de opdracht en voorts op eerste verzoek van Concredis alle benodigde informatie met betrekking tot het niveau van de door de Gedetacheerde uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling, salaris, toeslagen en kostenvergoedingen en de overige elementen van de bij Opdrachtgever geldende beloning. De Opdrachtgever stelt Concredis tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de Gedetacheerde. 

  3. Concredis draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de Gedetacheerde en de afdracht van de verschuldigde loonheffingen en premies. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Concredis geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de Gedetacheerde. Indien de Opdrachtgever toch vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de Gedetacheerde, draagt de Opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen. De Opdrachtgever vergoedt aan Concredis alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart Concredis tegen aanspraken van de Gedetacheerde of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake. 

  4. Tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen, worden de uren die door de Gedetacheerde zijn gewerkt en de overige uren op grond van deze Algemene Voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/of de Overeenkomst door Concredis aan Opdrachtgever in rekening gebracht en berekend op basis van het overeengekomen (uur-)tarief. Het (uur-)tarief wordt vastgesteld en mede bepaald aan de hand van de informatie, welke van Opdrachtgever wordt verkregen. Overuren en extra reiskosten die ten behoeve van de opdracht worden gemaakt, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht in overeenstemming met het gebruikelijk bij Concredis geldende (uur-)tarief.

  5. Behoudens voor zover elders in deze Algemene Voorwaarden, de opdracht(bevestiging) of de Overeenkomst anders is bepaald, wordt het tarief niet berekend over de uren die niet door de Gedetacheerde zijn gewerkt als gevolg van ziekte, feestdag(en), vakantie en/of een andere vorm van verlof (zoals calamiteitenverlof), dan wel ongeoorloofde afwezigheid van de medewerker.

  6. De functie en/of beloning kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de Gedetacheerde op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft met een beroep op wet- en regelgeving en/of indien wordt vastgesteld dat de in werkelijkheid door de Gedetacheerde uitgeoefende functie tot een hoger (uur-)tarief moet leiden en/of in geval van wijziging van de bij Opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Concredis de beloning van de Gedetacheerde én het tarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat Concredis de gecorrigeerde beloning aan de Gedetacheerde verschuldigd is.

  7. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden en/of diensten, die lager geclassificeerd zijn, dan blijft het aanvankelijk overeengekomen (uur-)tarief ongewijzigd van kracht.

  8. Concredis is eveneens gerechtigd het overeengekomen (uur-)tarief te wijzigen indien de factoren waarop het (uur-)tarief is gebaseerd wijzigen, met dien verstande dat een al overeengekomen (uurtarief) slechts veranderd kan worden vanaf het tijdstip van invoering van de wijziging. Tot “factoren waarop het (uur-)tarief is gebaseerd” behoren in ieder geval de beloning van de Gedetacheerde, de voor de Gedetacheerde geldende pensioenregeling, geldende overheidsmaatregelen, evenals de voor Concredis geldende wettelijke bepalingen, waaronder sociale verzekeringswetgeving en fiscale wetgeving.

  9. Concredis is daarnaast gerechtigd haar tarieven jaarlijks op 1 januari te verhogen op basis van de CPI index.

 1. GOED OPDRACHTGEVERSCHAP

  1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Gedetacheerde gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. 

  2. In geval van (langdurige) arbeidsongeschiktheid zal de Opdrachtgever zijn medewerking verlenen aan de re-integratie van de Gedetacheerde. 

  3. Opdrachtgever en Concredis zijn uitdrukkelijk met elkaar overeengekomen dat Concredis niet bemiddelt, maar een eigen arbeidskracht ter beschikking stelt aan Opdrachtgever via detachering. Opdrachtgever heeft dus niet de intentie om zelf een arbeidsrelatie aan te gaan met de medewerker van Concredis die betrokken is (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever die desondanks een medewerker van Concredis in dienst neemt dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laat werken, is verplicht Concredis tijdig, maar uiterlijk één maand voordat Opdrachtgever aan de betreffende medewerker een werkaanbod doet, schriftelijk op de hoogte te brengen van dit voornemen, zodat Concredis en Opdrachtgever met elkaar in overleg kunnen treden.

  4. Bij schending van de in artikel 7.3 opgenomen informatie/overlegplicht is Opdrachtgever jegens Concredis een forfaitaire en direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van de daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overschrijdt.

  5. Daarnaast is de Opdrachtgever die gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging ervan een arbeidsrelatie[1] aangaat met de Gedetacheerde een redelijke vergoeding verschuldigd aan Concredis van € 17.500,-, althans een door partijen in nader overleg of door de rechter vast te stellen redelijke vergoeding voor de door Concredis gemaakte kosten en verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de Gedetacheerde.

  6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst dan wel de onderhavige Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concredis aan een derde over te dragen. 

  7. Voorts is het de Opdrachtgever niet toegestaan de Gedetacheerde in het buitenland te werk te stellen en/of aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van Concredis.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  1. Concredis is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de resultaten van de door Gedetacheerde uitgevoerde werkzaamheden, en/of schade en/of verliezen die de Gedetacheerde toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden en/of aan goederen van de Opdrachtgever of van derden. 

  2. Concredis is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Gedetacheerde is aangegaan met en/of die voor hem/haar zijn ontstaan jegens Opdrachtgever en/of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever en/of derden. 

  3. Voor zover er sprake is van aansprakelijkheid van Concredis in verband met toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Concredis en/of van onder haar leiding en toezicht werkzame ondergeschikten is de aansprakelijkheid van Concredis per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het totaal van de op grond van de gesloten Overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde en door hem betaalde bedragen, exclusief btw, met een maximum van € 25.000,-,met dien verstande dat indien schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Concredis, de aansprakelijkheid voor schade beperkt zal zijn tot de daadwerkelijke uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering in dat concrete geval. Een afschrift van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

  4. Aansprakelijkheid van Concredis voor indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door beschadiging of verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en leegloop en/of immateriële schade, is te allen tijde uitgesloten. 

  5. De Opdrachtgever vrijwaart Concredis voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van directe of indirecte schade en verliezen die de Gedetacheerde toebrengt aan de Opdrachtgever en/of aan derden. De Opdrachtgever vrijwaart Concredis voor verplichtingen ontstaan uit een verbintenis die de Gedetacheerde is aangegaan met of voor hem/haar is ontstaan jegens de Opdrachtgever en/of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever en/of derden. 

  6. Opdrachtgever vrijwaart Concredis tegen aanspraken van derden die stellen dat door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten en / of databankrechten van een derde voor zover een dergelijk inbreuk betrekking heeft op ontwerpen, goederen of programmatuur die door de Opdrachtgever aan de Gedetacheerde en/of Concredis ter beschikking zijn gesteld.

  7. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaringen en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.            

  8. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever Concredis voor schade van nabestaanden door het derven van levensonderhoud, voor zover die schade het gevolg is van letsel van medewerkers van Concredis en/ of overige bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken personen, opgelopen bij de uitvoering van die overeenkomst zodanig dat daarvan de dood het gevolg is.

 1. ARBEIDSOMSTANDHEDEN

  1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De Opdrachtgever verstrekt Concredis op grond van artikel 5 lid 5 Arbeidsomstandighedenwet tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de risico’s op de werkplek van de Gedetacheerde en van de risico beperkende maatregelen. De Opdrachtgever is jegens de Gedetacheerde en Concredis verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor de thuiswerkplek, indien de Gedetacheerde de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk thuis verricht.

  2. Opdrachtgever is ten opzichte van Concredis verplicht de ruimtes, werkbenodigdheden waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden evenals voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de gedetacheerde in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt.

  3. De Opdrachtgever is verplicht van elk arbeidsongeval, waarbij de Gedetacheerde betrokken is een schriftelijk rapport op te (laten) maken, waarin, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt vastgelegd wat zich feitelijk heeft voorgedaan en onder welke omstandigheden het ongeval tot stand kwam. Opdrachtgever zal Concredis hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en een afschrift van de schriftelijke rapportage verstrekken. Indien wettelijk vereist zal de Opdrachtgever bovendien de bevoegde instanties onverwijld van het voorval op de hoogte stellen. In de voornoemde rapportage wordt de toedracht van het voorval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre de schade het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van de schade.

  4. De Opdrachtgever zal aan de Gedetacheerde alle schade vergoeden die de Gedetacheerde lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de Opdrachtgever, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Concredis daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 

  5. De Opdrachtgever vrijwaart Concredis tegen elke aanspraak van de Gedetacheerde jegens Concredis als werkgever van de Gedetacheerde ter zake van dit in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door Concredis gemaakte kosten. 

 1. FACTURERING EN BETALING

  1. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan aan Concredis een rente verschuldigd van 1,5 % per maand over het nog openstaande bedrag.

  2. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door Concredis niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

  3. Indien enig factuurbedrag of enige voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft Concredis het recht verdere werkzaamheden op te schorten.

 1. VOORKOMING VAN ONTOELAATBARE DISCRIMINATIE

  1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-relevante eisen, bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Concredis worden meegewogen.

 1. GEHEIMHOUDING

  1. Partijen verbinden zich om hetzij gedurende de Overeenkomst hetzij na beëindiging ervan, op geen enkele wijze, aan wie dan ook en in welke vorm ook enige mededeling te doen van of aangaande vertrouwelijke informatie die zij van elkaar ontvangen en/of die bekend wordt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan de bij de Overeenkomst betrokken medewerkers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden. 

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

  1. Geschillen welke tussen Concredis en de Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Concredis gedane aanbieding, een gesloten Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Concredis. 

  2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  3. Op elke overeenkomst tussen Concredis en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 1. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

  1. Concredis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Concredis of per elektronische berichtgeving.

  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

   

[1] Van het aangaan van een arbeidsrelatie is in het kader van dit artikel sprake indien de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst met de Gedetacheerde aangaat, dan wel de Gedetacheerde anderszins, direct of indirect, voor zich laat werken.